Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση Δ.Σ. 2022. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 26η ΔΣ 2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 26ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022. 4.26h_synedria_16-12-2022 πρακτικό

Απόφαση έγκρισης Π/Υ 2023 Δήμου Κέας. 100_2022_..6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ

Απόφαση έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Κέας 92_2022_..ΩΧ68ΩΕΔ-ΞΗ2