Πρόσκληση στην 1η ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 2024. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.1η ΔΣ 2024

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2024. 4.1h_synedria_02-01-2023 πρακτικόεκλογης ΔΣ_ΔΕ (ματαιωθείσα)

Εκ νέου πρόσκληση στην 1η ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 2024 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.1η ΔΣ 2024από ματαίωση

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2024. 4.1h_synedria_07-01-2023 πρακτικόεκλογης ΔΣ_ΔΕ_