Πρόσκληση στην 1η ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 2022. για τη εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.1η ΔΣ 2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022. 4.1h_synedria_09-01-2022 πρακτικόεκλογης ΔΣ_ΟΕ