Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση ΔΣ 2021 Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 19η ΔΣ 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021.  4.19h_synedria_15-10-2021 πρακτικό teliko

  • Καθορισμός του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2022. 93_2021_6ΧΒΑΩΕΔ-ΟΛΡ
  • Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2022. 94_2021_6ΛΥ3ΩΕΔ-ΒΙΟ
  • Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2022. 95_2021_ΩΙΦΗΩΕΔ-ΠΤΣ
  • Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2022. 96_2021_ΩΤΣΕΩΕΔ-ΚΦΤ
  • Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022. 97_2021_64ΠΤΩΕΔ-Η17
  • Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2022. 98_2021_6Σ3ΩΩΕΔ-ΓΤ5
  • Μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2022. 99_2021_6ΚΧ8ΩΕΔ-Η9Θ