Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση Δ.Σ. 2019. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.19η ΔΣ 2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. 4.19h_synedria_00-11-2019πρακτικό

Αποφάσεις καθορισμού τελών έτους 2020 . 205_2019_Ψ7ΒΕΩΕΔ-ΖΜ6 206_2019_ΩΓΑΤΩΕΔ-3ΑΟ 207_2019_ΩΩ1ΖΩΕΔ-ΗΗΡ 208_2019_6ΥΙΛΩΕΔ-6ΚΣ 209_2019_6Ν4ΛΩΕΔ-Ω67 210_2019_6ΨΟΒΩΕΔ-ΙΨΟ 211_2019_ΩΕΦΦΩΕΔ-ΑΡΘ

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: