Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση Δ.Σ. 2023. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 15η ΔΣ 2023

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023. 4.15h_synedria_30-08-2023 πρακτικό

Απόφαση 99/2023 για Καθορισμό ύψους τροφείων Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας. 99_2023_90Ξ7ΩΕΔ-ΝΩΥ

Απόφαση 101/2023 για έγκριση Τροποποίησης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Κέας 101_2023_9ΡΨΛΩΕΔ-ΞΛΥ