Ο Δήμος υπέβαλε δύο ακόμη προτάσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 3.261.200€, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2021–2027), για την υλοποίηση έργων οδοποιίας.

Το πρώτο αφορά στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΞΥΛΩΝ, προϋπολογισμού 1.450.800,00€. Η υφιστάμενη οδός συνολικού μήκους 4.776 μ. αποτελεί διαχρονική εξέλιξη παλαιάς ημιονικής οδού ( στενής ) η οποία υπέστη βελτιώσεις για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νέων μέσων μεταφοράς. Θα πρέπει να ασφαλτοστρωθεί, αφού ο κυκλοφοριακός φόρτος , κυρίως τους θερινούς μήνες είναι σημαντικός. Το σημερινό πλάτος του οδοστρώματος είναι μεταβλητό και κυμαίνεται από 8,0 μ. ή και περισσότερο έως 6,0 μ. Στα τμήματα, όπου το πλάτος του οδοστρώματος είναι ανεπαρκές, η διασταύρωση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία και χωρίς ασφάλεια.
Παραδοτέα πράξης
• Ασφαλτόστρωση, 
• Διαπλάτυνσηόπου απαιτείται, με μικρούς πέτρινους τοίχους με περιορισμό του πρανούς, ώστε να μην επηρεαστουν οι εκατέρωθεν ιδιοκτησίες και 
• Κατασκευή 18 οχετών απορροής ομβρίων (τεχνικών).
 
Το δεύτερο αφορά στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΡΟΣ – ΣΠΑΘΙ, προϋπολογισμού 1.810.400,00€. Από τον δρόμο αυτό στη θέση Σωρός που απέχει 1.800 μ. περίπου από την διασταύρωση της οδού προς Καστριανή, αρχίζει ο χωματόδρομος προς την παραλία Σπαθί μήκους 5,0 χλμ περίπου. Ο σημερινός δρόμος είναι, σχεδόν στο σύνολό του, χωματόδρομος (εκτός από ένα μικρό τμήμα με έντονη κλίση όπου έχει κατασκευαστεί πρόχειρο οδόστρωμα από σκυρόδεμα). Το πλάτος του κυμαίνεται από 6,0 έως τοπικά και 9,0 μ. Η σύσταση του εδάφους είναι βραχώδης.
Παραδοτέα πράξης
• Τοπικές διαπλατύνσεις,
• Τοπικές βελτιώσεις στη μηκοτομή (κλίσεις οδού),
• Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, κυρίως οχετών,
• Ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος.