Σύμφωνα με το Ν. 3013/02,  οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαί­νουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Ορ­γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοι­χους Ο.Τ.Α..

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετι­κής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του παρόντος νόμου.

δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονι­σμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατά­σταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..

2.  α. Σε όλους τους δήμους, λειτουργεί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, γραφείο πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου συναρτώ­νται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

3. α. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

 

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Κέας αποτελείται από τους:

1) Δήμαρχο Κέας,  κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ως Πρόεδρο.

2) Εντεταλμένο Δημοτικό σύμβουλο  κ. Αντώνιο Παούρη  με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Πολίτη

3) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Δημήτριο Μουζάκη προερχόμενο από τη μειοψηφία, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

4) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού: Κανιάς Γιώργος, ΤΕ Γεωπόνος με αναπληρώτρια την Τσούρτη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικό

5) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος κα Ελένη Νάσιου με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Γκουτζαμάνη, Αρχιφύλακα.

6) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, προϊστάμενο, κ. Στέφανο Φωτιάδη με αναπληρώτρια την κα Σταυρούλα Μανουσουδάκη, Επικελευστή.

7) Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αναπληρωτή αυτού.

8) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου, κα Δήμητρα Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον Ιωάννη Πορίχη.

9) Εκπρόσωπο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Πουλάκη Νικόλαο με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Παούρη