ΔΗΛΩΣΗ

περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 Δημάρχου Κέας, κ. Αντωνίου Δεμένεγα

(Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Για να τη δείτε, πατήστε εδώ