για να δείτε την περίληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ
για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων/Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ
για να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης, πατήστε εδώ
για να δείτε τον προϋπολογισμό/τιμολόγιο προσφοράς, πατήστε εδώ