Ο Δήμος μας παρέλαβε χθες, δια της Δημάρχου κ. Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ένα νέο όχημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Πρόκειται για ένα μικρό ανατρεπόμενο φορτηγό το οποίο θα χρησιμεύσει στη μεταφορά πρασίνων απορριμμάτων και άλλων ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, ελαστικά, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.).

Το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 54.560,00€, εκ των οποίων 44.000,00€ καλύπτονται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας  «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και 10.560,00€ από πόρους του Δήμου.