Ορίστηκαν εχθές, 1η Σεπτεμβρίου 2014 οι νέοι Αντιδήμαρχοι Κέας, καθώς και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Κέας.

Με την υπ’ αριθμ. 284/01.09.2014 απόφασή του, ο Δήμαρχος Κέας, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου αναθέτει:

Α. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο, από 1-9-2014 έως 05.03.2017, τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καβαλιέρο Δημήτριο στον οποίο αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Να υπογράφει έγγραφα Διοίκησης βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, καθώς και τα πιστοποιητικά, προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης, βάσει των βιβλίων του Δήμου

2.Την τέλεση πολιτικού γάμου. 

3.Την χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων

4.Τον έλεγχο και την επίβλεψη του ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων.

5.Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου.

6.Να εκπροσωπεί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

7.Την ευθύνη εκτέλεσης, τον συντονισμό και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σε συνεργασία με τους Μηχανικούς του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενημερώνοντας μας σχετικά.

8.Τον έλεγχο του τεχνικού προσωπικού της Τεχνικής  και Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ως προς τις παρουσίες και τις άδειες για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών τους.

9.Τον έλεγχο και την επίβλεψη της υπηρεσίας καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

10.Τον έλεγχο και την επίβλεψη των Δημοτικών Νεκροταφείων.

11.Τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών, κατασκευής ραμπών, χαντακιών και τεχνικών φρεατίων.

12.Τον έλεγχο της κίνησης και της συντήρησης όλων των τροχοφόρων του Δήμου.

13.Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του Δημοτικού Σφαγείου.

Ο Αντιδήμαρχος για τις αρμοδιότητες που του αναθέτουμε οφείλει να ενημερώνει τον Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, για τις ενέργειές του.

 

Β. Ορίζει δεύτερο (άμισθο) Αντιδήμαρχο, από 1-9-2014 έως 05.03.2017, το  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πατητή Γεώργιο  στον οποίο αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Να προεδρεύει της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

2.Να υπογράφει έγγραφα της οικονομικής Διαχείρισης την έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

3.Τον έλεγχο του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες και τις άδειες για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών τους.

Ο Αντιδήμαρχος για τις αρμοδιότητες που του αναθέτουμε οφείλει να ενημερώνει το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, για τις ενέργειές του. 

 

Γ. Ορίζουμε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο από 1-9-2014 έως 05.03.2017, την κα Ελευθερία Μορφωνιού, στην οποία αναθέτουμε την ευθύνη επί των θεμάτων δημοσίων σχέσεων, των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και των κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου, καθώς και την ευθύνη επί θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.

 

Δ. Ορίζουμε εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο από 1-9-2014 έως 05.03.2017, τον κ. Αντώνιο Παούρη, στον οποίο αναθέτουμε την ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας, καθώς και την αρμοδιότητα ελέγχου και επίβλεψης της υπηρεσίας ύδρευσης σε ό, τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, στην ασφάλεια και προστασία της Δημοτικής περιουσίας, στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων και στον έλεγχο για την καταμέτρηση των υδρομετρητών.

 

Ε. Ορίζουμε εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο από 1-9-2014 έως 05.03.2017, τον κ. Εμμανουήλ Λέανδρο, στον οποίο αναθέτουμε την ευθύνη επί των θεμάτων Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

ΣΤ. Ορίζουμε εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο από 1-9-2014 έως 05.03.2017, τον κ. Νικόλαο Πολίτη, στον οποίο αναθέτουμε την ευθύνη ελέγχου και επίβλεψης της υπηρεσίας αποχέτευσης, σε ό, τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Ο Δήμαρχος, αφού ενημέρωσε τους ανωτέρω για τα νέα καθήκοντά τους και το χαρτοφυλάκιο αυτών, τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επεσήμανε ότι στόχος όλων είναι η άμεση και ορθή αντιμετώπιση των θεμάτων του νησιού και των δημοτών, με απώτερο σκοπό την ευημερία και την ανάπτυξη. 

Φωτό 1   Φωτό 2