Έρευνα για την Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας ότι αυτό το διάστημα διεξάγεται έρευνα αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η αξιολόγηση στοχεύει στη συλλογή στοιχείων για τη λειτουργία των δομών αυτών και παράλληλα στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης ανάλογων παρεμβάσεων στο μέλλον.

Για τον σκοπό αυτό συνεργάτες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να επικοινωνήσουν το προσεχές διάστημα μαζί σας τηλεφωνικά, εφόσον είστε ωφελούμενος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας, προκειμένου να απαντήσετε σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται και τον βαθμό που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Κοινωνικές Δομές και συνεπώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δικών σας καθημερινών αναγκών.

Η έρευνα έχει απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Πρόσβαση στα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα έχουν μόνο οι ερευνητές που θα ασχοληθούν με την ανάλυση και επεξεργασία τους και τα οποία αφού συλλεχθούν ανωνυμοποιούνται, δηλ. δεν τηρείται κανένα αρχείο με τις απαντήσεις σας που να μπορεί να συσχετισθεί με εσάς. Υπεύθυνη για την έρευνα είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το χρόνο σας.