Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων-παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητάς του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την αριθ.174/2020 (ΑΔΑ: ΩΖ6ΝΟΡΝ0-ΧΞΟ) απόφαση έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2022. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 31/3/2021 (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr) οι οποίες θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος
2. Τοπογραφικό διάγραμμα (ΝΕΟ) (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, η ακριβής έκταση του σε τ.μ. και ο σκοπός. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χ.Ζ., η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη και το ΦΕΚ δημοσίευσής της (εφόσον υπάρχει).
3. Μετά τη δημοσίευση του Ν.4504/17 (ΦΕΚ 184/29.11.2017 Τεύχος Α΄) απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών

Σημείωση: Ο Ενδιαφερόμενος εντός ενός μηνός από την απόφαση παραχώρησης θα προσκομίζει εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 500 ευρώ υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και με διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών πλέον της διάρκειας παραχώρησης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει δικαίωμα της ανάκλησης της παραχώρησης.