Για ακόμη μία φορά βρέθηκε στο νησί μας η ομάδα της Aegean Rebreath. Η ομάδα σε συνεργασία με τον Δήμο Κέας πραγματοποιεί στην Κέα από το 2021 καθαρισμούς βυθών ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε στο Βουρκάρι ένας Σταθμός Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων. Σε αυτή τους την επίσκεψη φρόντισαν να αδειάσουν τους 4 κάδους ανακυκλώσιμων υλικών του Σταθμού αυτού, οι οποίοι αφορούν Δίχτυα/Αλιευτικά Εργαλεία, Πλαστικό, Γυαλί, Αλουμίνιο. Τα απορριφθέντα δίχτυα και αλιευτικά εργαλεία παραλήφθηκαν από την Aegean Rebreath για να δοθούν στη συνέχεια στο πρόγραμμα Blue Cycle για ανακύκλωση και επαναξιοποίηση.

Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού που, μεταξύ άλλων, υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες θαλάσσιων καθαρισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση, αποκομιδή, συλλογή και ανακύκλωση θαλάσσιων απορριμμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η ομάδα τους αποτελείται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες, ωκεανολόγους, ιχθυολόγους, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, οικονομολόγους, στελέχη με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και ενεργούς πολίτες.

Ο Δήμος μας και η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσσιων απορριμμάτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων, την προώθηση του εθελοντισμού και την ανάπτυξη απαραίτητης τεχνογνωσίας. Απώτερος στόχος μας είναι η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο «Μπλε Δήμων».

Το Δίκτυο «Μπλε Δήμων» αποτελεί το πρώτο σχετικό Δίκτυο στην Ελλάδα και στοχεύει  στην ανταλλαγή και προώθηση καλών πρακτικών, τη υλοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συνεργειών, την  παροχή κατευθύνσεων στα αρμόδια Υπουργεία και την κατάθεση προτάσεων όπως και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.