Στην προσπάθεια επικαιροποίησης των στοιχείων στελέχωσης & επικοινωνίας των φορέων – συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο νησί και, καθώς η εν λόγω ενημέρωση του αρμόδιου γραφείου του Δήμου είναι ελλιπέστατη, όποτε προκύπτουν αλλαγές επί των ανωτέρω, παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των σχετικών φορέων όπως αποστείλουν τα ζητούμενα στον επισυναπτόμενο πίνακα στοιχεία.

Η αποστολή δεν απαιτείται να είναι υπό τη μορφή συμπλήρωσης του πίνακα. Αρκεί η αποστολή των στοιχείων με κάθε πρόσφορο μέσο (ΦΑΞ: 22880 228811 ή/και e mail: info@kea.gr υπόψη κας Χριστίνας Τσούλου). 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνείτε στο τηλ: 22883 60020. 

Πίνακας φορέων – συλλόγων Κέας