Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών”

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_21PROC008663652

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_Ω0ΕΤΩΕΔ-ΚΨΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ