Ενημέρωση για τη διόρθωση τετραγωνικών στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 αναφέρεται ότι «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να προβείτε στη δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση από το Δήμο.

Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 1.1.2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στα τηλ. 2288360009.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Υπεύθυνη δήλωση Στοιχείων Ακινήτου (έντυπο στο site kea.gr)
2) Τελευταίος λογ/μός ρεύματος
3) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και δήλωση τακτοποίησης (αν υπάρχει) ή Βεβαίωση μηχανικού στην οποία θα αναφέρονται τα σωστά τμ του ακινήτου
4) Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης (Ε9)