Ενημέρωση για τη διόρθωση τετραγωνικών στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Σας καλούμε να προβείτε στη δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση από το Δήμο.

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση σας είτε μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/ με τους κωδικούς του Taxis, είτε μέσω του Δήμου Κέας. Οι διαφορές θα υπολογίζονται από την 1.1.2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο τηλέφωνο 22883 60009.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Υπεύθυνη δήλωση Στοιχείων Ακινήτου
2) Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος
3) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και δήλωση τακτοποίησης (αν υπάρχει) ή Βεβαίωση Μηχανικού, στην οποία θα αναφέρονται τα σωστά τ.μ. του ακινήτου
4) Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης (Ε9)