Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Κέας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κέας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κέας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κέας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1  Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 Χ
2 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 Χ Χ
3 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 Χ Χ
4 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ Χ
5 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
7 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:

ΚΕΠ: Τηλ:2288021150 (Ιουλίδα)/ Κέντρο Κοινότητας: Τηλ:2288022533,2288021589 (Κορησσία)

Email: d.keas@kep.gov.gr , kendro.kinotitas@kea.gr

Αιτήσεις έως και 20/12/2021.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.