Ο Δήμος Κέας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ».

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED_21PROC008703713_signed

Teuxos 3. Perilipsi Diakiriksis new_9ΞΥ9ΩΕΔ-Ε2Φ

Teuxos 10. Timologio Prosforas

Teuxos 11. Proypologismos Prosforas

διακηρυξη τηλεμετριας_21PROC008729835_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ 23_ΕΑΑΔΗΣΥ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΤΕΥΔ_ ΕΕΕΣ