Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ
Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε ΤΕΥΔ
Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για να δείτε το έντυπο τεχνικής προσφοράς πατήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Για να δείτε το σχέδιο περιοχής Οτζιά πατήστε ΣΧΕΔΙΟ ΟΤΖΙΑΣ