ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

 

Ιουλίδα,  19/01/2015

                                                                            Αρ. Πρωτ.: 369

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kea.gr).

 

 

Η Προϊσταμένη

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

Σωτηρία