Η Δήμαρχος Κέας, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε προς δωρεά, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005, η μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές «Φάρος-Τάμελος» & «Σχοίνος -Πετρούσα» Δήμου Κέας από τον εξωραϊστικό σύλλογο «ΘΕΜΙΣ».

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας (www.kea.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, στην Ιουλίδα Κέας, τ.κ. 84002. Τυχόν
παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου texniki@kea.gr .