Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση Δ.Σ. 2023. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 8η ΔΣ 2023

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023.4.8h_synedria_10-05-2023 πρακτικό

Απόφαση: για τον καθορισμό τιμής εκκίνησης για του χώρους που θα διατεθούν με δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) για τη τριετία 2023-2025 41_2032_ΨΤ83ΩΕΔ-ΓΦ7