Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση Δ.Σ. 2022. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 22η ΔΣ 2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2022. 4.22h_synedria_21-10-2022 πρακτικό

Καθορισμός του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2023. 82_2022_Ρ7ΩΧΩΕΔ-7ΘΤ

Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2023. 83_2022_ΩΑ9ΙΩΕΔ-ΦΒΡ

Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2023. 84_2022_60Ψ1ΩΕΔ-ΗΣΧ

Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023. 85_2022_9Μ6ΑΩΕΔ-4ΗΥ

Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2023. 86_2022_Ρ6ΔΠΩΕΔ-ΨΣΤ

Μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και τελών  Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2023. 87_2022_Ψ80ΝΩΕΔ-ΛΩΙ

Καθορισμός τέλους χρήσης ελικοδρομίου για το έτος 2023. 88_2022_ΨΨΡΩΩΕΔ-ΩΕ4

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2023. 185_2022_ΩΤΛΩΩΕΔ-ΕΓΟ