Υποβολή αιτήσεων: 14/2/2023 – 23/2/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dioikisi@kea.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κέας, Ιουλίδα Κέα Κυκλάδες Τ.Κ 84002, απευθύνοντάς την στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψιν κας Σωτηρίας Μυκωνιάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2288360026).

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

6ΓΗΤΩΕΔ-ΩΙ6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2023 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥω

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ