ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού»

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ signed

7.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_96ΣΓΩΕΔ-ΛΤ6

9.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC012267879

espd-request-v2