Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης του προσωπικού που υπέβαλε αιτήσεις για τη κάλυψη θέσεων, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Δομικών Έργων Υποδομής και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σύμφωνα με την 2704/26-07-2018 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Κέας: Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού Δήμου Κέας
Η πρόσληψη είναι οκτάμηνης διάρκειας και προτάθηκαν οι έχοντες το κριτήριο της εντοπιότητας.