Για την νομιμοποίηση του υφιστάμενου λιμενικού έργου (προβλήτα) στην περιοχή των Ποισσών ο Δήμος Κέας προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «Εύδημος ΑΕ». Δεδομένου ότι το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κέας δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση για την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί η αναγκαία συλλογή στοιχείων, η επιτόπια έρευνα και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την προετοιμασία του φακέλου νομιμοποίησης. Για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα πρέπει να γίνουν αρκετές εξειδικευμένες εργασίες:

  • Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση του υφιστάμενου έργου και της θαλάσσιας περιοχής σε όλο το πλάτος του όρμου (περίπου 330μ), καθώς και χερσαίου τμήματος που θα περιλαμβάνει και τη ζώνη παραλίας.
  • Υποβρύχια επιθεώρηση.
  • Ακτομηχανική διερεύνηση με ποιοτικές και υπολογιστικές μεθόδους (χρήση εμπειρικών εξισώσεων), για πιθανές επιπτώσεις του υφιστάμενου έργου στην παρακείμενη ακτή.
  • Τεχνική περιγραφή του υφιστάμενου έργου, ως προς το ύφαλο και το έξαλλο τμήμα της κατασκευής, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα συμπεράσματα των προαναφερθέντων μελετών, προκειμένου αυτή να υποβληθεί στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υφιστάμενου έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία θα αναλύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου έργου στο ανθρωπογενές, το πολιτιστικό και το φυσικό περιβάλλον.

Τέλος, θα παρασχεθεί η απαιτούμενη υποστήριξη στον Δήμο Κέας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και της υποβολής φακέλου, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης του έργου.