Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε 1.Μελέτη ΤΜΗΜΑ Γ Οτζιάς

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε 2.Tεύχος Διακήρυξης Γ Οτζιάς_ ΑΔΑΜ 19PROC004540347

Για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε 3.ΤΕΥΔ_

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να δείτε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, πατήστε 5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Για να δείτε το Σχέδιο Οτζιά, πατήστε 6.ΣΧΕΔΙΟ ΟΤΖΙΑ (A1)