Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση Δ.Σ. 2018.  prosklisi22ods18

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018.  praktiko22o18

Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2019. 261_2018_61ΥΤΩΕΔ-0ΣΑ

Τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2019. 262_2018_ΨΕΘΓΩΕΔ-ΑΡΥ

Τέλη και δικαιώματα Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2019. 263_2018_ΨΨΤΙΩΕΔ-ΙΔΓ

Δικαιώματα χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019. 264_2018_6665ΩΕΔ-10Ο

Τέλη κοινοχρήστων χώρων και τέλος χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019.  265_2018_ΩΧΑΜΩΕΔ-34Ο

Τέλη διαφήμισης για το έτος 2019. 266_2018_72ΟΣΩΕΔ-ΚΧ3