Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση ΔΣ 2021 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 11η ΔΣ 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021. 4.11h_synedria_8-6-2021 πρακτικό

Πρόσκληση στη 12η Συνεδρίαση ΔΣ 2021 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 12η ΔΣ 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021. 4.12h_synedria_8-6-2021 πρακτικό