Σύμφωνα με την περίπτ. η της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’) Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης (Πόθεν Έσχες), των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3242/2004 η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους και κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους ίδιους τους υπόχρεους στη Γ’ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/10.03.2011 τεύχος Α’).
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
Για το λόγο αυτό, παρατίθενται ακολούθως οι σχετικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω υπόχρεων προς τούτο αιρετών, που έχουν ανταποκριθεί, έως σήμερα, σε αυτή τους την υποχρέωση
 

Πόθεν Έσχες Αντιδημάρχου, κ. Γεώργιο Πατητή