Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.:

«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής».

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’):

«Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί».

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου 725/11.11.2019

α. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο.
β. Ανδρέας Μουζάκης, εκπρόσωπος των Συλλόγων γονέων των μαθητών, με αναπληρώτρια την κα. Μαριαλένα Ράπτη
γ. Βλάχου Διονυσία, Δ/ντρια του Δ.Σ. Κορησσίας Κέας, με αναπληρώτρια την κα Βαρθολομαίου Χριστίνα, Δ/ντρια του Δ.Σ. Ιουλίδας Κέας
δ. Άδωνις Νικολάου, διευθυντής Γυμνασίου με τάξεις Λυκαίου Κέας
ε. Ειρήνη Πούλη, Εκπρόσωπος Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ», με αναπληρώτρια την Δέσποινα Γεωργακάκου
στ. Ελένη Μωραΐτη, Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ», με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βουτσινά
ζ. Ελένη Τσιμπάνη Εκπρόσωπο εκπαιδευτικών της Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων