Δημήτριος Μουζάκης

Στον κύριο Μουζάκη Δημήτριο, με την υπ’αριθμ. 594/01.09.2020 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2020 έως 31-8-2021:

  1. Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας.
  2. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης και η υπογραφή εντολών για προμήθειες υλικών.
  3. Εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των δημοτικών δεξαμενών.
  4. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και η υπογραφή εντολών για προμήθειες υλικών.
  5. Ο έλεγχος και η επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού ως προς τις παρουσίες τους, άδειες και συντονισμό των εργασιών τους.
  6. Ευθύνη και συντονισμό σε θέματα Υπαίθριας Διαφήμισης.
  7. Η τέλεση πολιτικών γάμων.
  8. Να αναπληρώνει τη Δήμαρχο όταν αυτή απουσιάζει.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μουζάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη