Δημήτριος Μουζάκης

Στον κύριο Μουζάκη Δημήτριο, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-8-2020:

  1. Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας.
  2. Ο έλεγχος και η επίβλεψη της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  3. Ο έλεγχος του τεχνικού προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως προς τις παρουσίες και τις άδειες για τον συντονισμό των εργασιών τους.
  4. Η ευθύνη εκτέλεσης, ο συντονισμός και ο έλεγχος της προόδου των εργασιών, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σε συνεργασία με τους Μηχανικούς του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  5. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας της Ύδρευσης.
  6. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας της Αποχέτευσης.
  7. Ο έλεγχος και η επίβλεψη του Ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων.
  8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μουζάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη