Δημήτριος Μουζάκης

Με την υπ’αριθμ. 612/08.11.2021 απόφαση Δημάρχου, στον κύριο Μουζάκη Δημήτριο, στον οποίο δεν θα καταβάλλεται αντιμισθία, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 8-11-2021 έως 1-1-2023:

1. Η ευθύνη επίβλεψης της λειτουργίας της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και η υπογραφή εντολών για τις προμήθειες υλικών
2. Ευθύνη και συντονισμό σε θέματα Υπαίθριας Διαφήμισης
3. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας
4. Η τέλεση πολιτικών γάμων
5. Η υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας καθώς και πιστοποιητικά προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης
6. Να αναπληρώνει την Δήμαρχο όταν αυτή απουσιάζει.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Μουζάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη.