Δημήτριος Καβαλιέρος

Στον κύριο Καβαλιέρο Δημήτριο, με την υπ’αριθμ. 68/05.03.2017 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 06.03.2017 έως 31.08.2019:

-Αρμόδιος για την υπογραφή εγγράφων Διοίκησης, βεβαιώσεων μόνιμου κατοικίας, καθώς και των πιστοποιητικών, προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης, βάσει των βιβλίων του Δήμου

-Τέλεση πολιτικού γάμου.

-Χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων

-Έλεγχος και επίβλεψη του ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων.

-Συντήρηση και λειτουργία του Ελικοδρομίου.

-Εκπροσώπηση του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

-Υπεύθυνος για την εκτέλεση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου .

-Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών, κατασκευής ραμπών, χαντακιών και τεχνικών φρεατίων.

-Υπεύθυνος όλων των τροχοφόρων του Δήμου.

-Υπεύθυνος για τα Δημοτικά Σφαγεία.