Ελευθέριος Τζουβάρας

Με την υπ’αριθμ. 612/08.11.2021 απόφαση Δημάρχου, στον κύριο Ελευθέριο Τζουβάρα, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 8-11-2021 έως 1-1-2023:

1. Η ευθύνη και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου
2. Να προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
3. Η ευθύνη υλοποίησης του προϋπολογισμού και η υπογραφή εγγράφων της οικονομικής διαχείρισης
4. Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης των Σφαγείων
5. Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
6. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης και η υπογραφή των εντολών για προμήθεια υλικών
7. Η εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και δημοτικών δεξαμενών
8. Έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ως προς τις παρουσίες, άδειες και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Τζουβάρα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη.