Ελευθέριος Τζουβάρας

Στον κύριο Ελευθέριο Τζουβάρα, με την υπ’αριθμ. 594/01.09.2020 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2020 έως 31-8-2021:

1.Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας
2.Να προεδρεύει της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.
3.Η εποπτεία και ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου , έλεγχος του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες, άδειες και συντοντισμό των εργασιών τους.
4.Η ευθύνη υλοποίησης του προϋπολογισμού και η υπογραφή εγγράφων της οικονομικής διαχείρισης.
5.Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης των Σφαγείων και σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγχος της λειτουργίας αυτών.
6.Η διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας.
7.Η επιβολή πάσης φύσεως προστίμων.
8.Η εποπτεία και ο συντονισμός σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της Κέας (μονοπάτια, ξερολιθιές, Natura)
9.Η τέλεση των πολιτικών γάμων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τζουβάρα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη.