Ελευθέριος Τζουβάρας

Με την υπ’αριθμ. 896/30.12.2022 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, από 01-01-2023 έως 31-12-2023, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Η ευθύνη και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου
2. Να προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
3. Η ευθύνη υλοποίησης του προϋπολογισμού και η υπογραφή εγγράφων της οικονομικής διαχείρισης
4. Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης των Σφαγείων
5. Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
6. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης και η υπογραφή των εντολών για προμήθεια υλικών
7. Η εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και δημοτικών δεξαμενών
8. Ο έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ως προς τις παρουσίες, άδειες και τον συντονισμό των ενεργειών τους.
9. Η τέλεση των Πολιτικών Γάμων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Τζουβάρα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη