Δήμος Κέας

r

Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

Tηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.

Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

 

Πληροφορίες: κος Παούρης Νίκος / κα Μαριάννα Μωραϊτη

Τηλ.: 22880 21150 / 22883 60013

Φαξ: 22880 21150 / 22880 22811

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve