Δήμος Κέας

r

Το τμήμα διοικητικών υπηρεσιών φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων που υπάγονται σε αυτό.  Ασκεί έλεγχο και εποπτεία του βιβλίου αποφάσεων του Δημάρχου.  Παρακολουθεί τη νομοθεσία που το αφορά, ενημερώνει τα γραφεία και μεριμνά για την εφαρμογή της.  Τηρεί Μητρώο των Προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι, Πρόεδροι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τηρεί Βιβλίο Επίτιμων Δημοτών. Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η έκδοση από άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των εγγράφων και πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών κίνησης των οχημάτων. 

Μεριμνά για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που το αφορούν και που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών (Δημοτικές, Εθνικές Ευρωπαϊκές εκλογές και Δημοψηφίσματα).

Το γραφείο αυτό εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη του Δήμου, πλην εκείνης του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, ήτοι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέα, των Ειδικών Συμβούλων, των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.

Φροντίζει για τη γραμματειακή  υποστήριξη  προς τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου.  Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Φροντίζει για την παροχή γραμματειακής υπηρεσίας στη Διεύθυνση (Πρωτοκόλληση/ διεκπεραίωση εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων κ.λπ.)

 

Πληροφορίες: κα Μαριάννα Μωραΐτη

Τηλ.: 22883 60013

Φαξ: 22880 22811

Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία περί Ληξιαρχείων. 

Καταχωρεί στα βιβλία τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, σύμφωνα συμβίωσης, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια κλπ) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες

Εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Τηρεί αρχείο επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων και εκδίδει αντίγραφα αποσπασμάτων τους.

Μεριμνά για την περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου και ενημερώνει τα συναρμόδια τμήματα για γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά.

Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Ο.Τ.Α. για περιπτώσεις μεταβολών σε ληξιαρχικές πράξεις που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

Προσδιορίζει τις ημερομηνίες, εκδίδει τις άδειες γάμου, τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο, συντάσσει την δήλωση πολιτικού γάμου και την πράξη προσδιορισμού επωνύμου.

Περισσότερα...

Το εν λόγω γραφείο τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτολογίων, όπως καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.  Διεξαγάγει την σχετική αλληλογραφία, τηρώντας ευρετήριο των εγγράφων που διεκπεραιώνονται. 

Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων, κάθε χρόνο, εκδίδει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, στρατολογικής ή εκλογικής χρήσης, εγγυτέρων συγγενών, γεννήσεως, για έκδοση Α.Δ.Τ., για έκδοση διαβατηρίου κλπ.  Ασχολείται με την εγγραφή αδήλωτων ομογενών κατοίκων εξωτερικού, αλλοδαπών, αλλογενών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, την διόρθωση ονομάτων, επωνύμων, άνοιγμα οικογενειακής μερίδων λόγω γάμου, απόκτησης τέκνου εκτός γάμου, μεταδημότευσης από άλλους Δήμους της Ελλάδας κ.λπ.  Εφαρμόζει τα οριζόμενα στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Ασχολείται με τη διαδικασία έκδοσης εκλογικών καταλόγων, την εγγραφή ή διαγραφή εκλογέων από τους εκλογικούς καταλόγους και γενικά έχει τη μέριμνα για την εκ μέρους του Δήμου υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας. Συντάσσει ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Συντάσσει ετήσιο Μητρώο Αρρένων και ετοιμάζει κάθε ζητούμενο κατάλογο, πίνακα, ή πιστοποιητικό που σχετίζεται με θέματα στρατολογίας.

 

Πληροφορίες: κα Μαριάννα Μωραΐτη    &     κα Σωτηρία Μυκωνιάτη 

Τηλ.: 22883 60013                                           Τηλ: 22883 60019

Φαξ: 22880 22811                                            Φαξ: 22880 22811 

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve