Δήμος Κέας

r

 

ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Στην κυρία Μορφωνιού Ελευθερία, με την υπ'αριθμ.284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο 01.09.2014 έως 05.03.2017:

-Υπεύθυνη επί των θεμάτων δημοσίων σχέσεων, των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και των κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου, καθώς και την ευθύνη επί θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.

-Πρόεδρος Α' Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κέας

 

 

 

ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Στον κύριο Παούρη Αντώνιο, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος για την οργάνωση και παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας,

 

-Υπεύθυνος της υπηρεσίας ύδρευσης σε ό,τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, στην ασφάλεια και προστασία της Δημοτικής περιουσίας, στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων και στον έλεγχο για την καταμέτρηση των υδρομετρητών.

 

 

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στον κύριο Λέανδρο Εμμανουήλ, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος θεμάτων Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Στον κύριο Πολίτη Νικόλαο, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος της υπηρεσίας αποχέτευσης, σε ό, τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων.

 

 

 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Στον κύριο Βρεττό Στέφανο, με την υπ'αριθμ. 342/21.10.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 21.10.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος διαχείρισης θεμάτων κοιμητηρίου,

-Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ

 

Στον κύριο Καβαλιέρο Δημήτριο, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017: 

-Αρμόδιος για την υπογραφή εγγράφων Διοίκησης, βεβαιώσεων μόνιμου κατοικίας, καθώς και των πιστοποιητικών, προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης, βάσει των βιβλίων του Δήμου

-Τέλεση πολιτικού γάμου.

-Χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων

-Έλεγχος και επίβλεψη του ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων.

-Συντήρηση και λειτουργία του Ελικοδρομίου.

-Εκπροσώπηση του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

-Υπεύθυνος για την εκτέλεση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου .

-Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών, κατασκευής ραμπών, χαντακιών και τεχνικών φρεατίων.

-Υπεύθυνος όλων των τροχοφόρων του Δήμου.

-Υπεύθυνος για τα Δημοτικά Σφαγεία.

 

Τηλ.Επικοινωνίας: 22883 60023

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΗΤΗΣ

 

Στον κύριο Πατητή Γεώργιο, με την υπ'αριθμ. 284/01/09/2014 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Προεδρεύει της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

-Υπογράφει έγγραφα της οικονομικής Διαχείρισης για την έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60014

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve