Δήμος Κέας

r

Δείτε Απόσπασμα από το Πρακτικό της 16ης ΔΣ 2016, καθώς και τον πίνακα ισολογισμού που το συνοδεύει.

Πρόσκληση και θέματα ημερήσιας διάταξης για την 17η Συνεδρίαση ΔΣ.

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 16ης Συνεδρίασης ΔΣ.

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης ΔΣ 2016.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve