Δήμος Κέας

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 21ης συνεδρίασης ΔΣ 2017.

Απόφαση καθορισμού χώρου πινάκων ανακοινώσεων ,  231/2017

Απόφαση καθορισμού τέλους κοινοχρήστων χώρων , 232/2017

Απόφαση καθορισμού τελών διαφήμισης , 233/2017

Απόφαση καθορισμού τελών νεκροταφείου , 234/2017

Απόφαση καθορισμού τελών σφαγείου , 235/2017

Απόφαση καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης , 236/2017

Απόφαση καθορισμού τέλους καθαριότητας και ηλεκροφωτισμού , 237/2017

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve