Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ
για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ
για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας υγρών καύσιμων & ελαιολιπαντικών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άρθρο 27 Ν.4412/2016)

για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ
για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ
για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ περισσότερα