Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την :“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε001 ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών επισκευής και συντήρησης) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέας”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΑΔΑΜ 18PROC004020765

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περισσότερα